U svom svakodnevnom poslovanju, Službenik za usklađenost susreće se s nizom pojmova, a neki od njih nalaze se dalje u tekstu ovoga članka.

Audit / Revizija – radnje koje provodi treća neovisna strana ili interni revizor s ciljem ispitivanja točnosti, potpunosti, vjerodostojnosti, zakonitosti i objektivnosti određenih pojava i procesa tvrtke.

Accountability / Odgovornost – preuzimanje odgovornosti za određene radnje i postupke.

Code of conduct / Kodeks ponašanja ­– definira prihvatljivo ponašanje unutar tvrtke, čije kršenje rezultira disciplinskom mjerom.

Compliance /Usklađenost – Usklađenost je proces kojim se planira, organizira, kontrolira i vode aktivnosti koje osiguravaju poštivanje zakona i drugih pozitivnih propisa.

Chief Compliance Officer – odgovorna osoba za nadziranje cjelokupne usklađenosti unutar organizacije i osiguravanje poštivanja zakona, regulatornih zahtjeva i internih akata.

Compliance automation / Automatizacija usklađenosti – aplikacija koja koristi značajke i tehnologiju umjetne inteligencije radi pojednostavljenja postupka usklađenosti.

Compliance culture / Kultura usklađenosti – predstavlja vrijednosti, pridržavanja, uvjerenja i ponašanja u vezi s upravljanjem tvrtke, jamstva za usklađenost te definira zahtjeve potrebne za uspješnu usklađenost.

Compliance Program / Program usklađenosti – osigurava poštivanje zakona i ostalih pozitivnih propisa unutar tvrtke.

Compliance risk / Rizik usklađenosti – je rizik izloženosti zakonskim kaznama, financijskim sankcijama, materijalnom gubitku s kojim se tvrtka suočava prilikom ne postupanja u skladu s industrijskim i zakonskim propisima te internim aktima.

Compliance Framework –  skup smjernica koje detaljno opisuju proces tvrtke za pridržavanje s utvrđenim propisima, specifikacijama i zakonodavstvom.

Compliance Audit / Revizija usklađenosti – sveobuhvatni pregled tvrtke koja se pridržava regulatornih smjernica. Revizori pregledavaju interne akte, postupke upravljanja rizikom tijekom revizije usklađenosti.

Compliance Burden / Teret usklađenosti – trošak usklađenosti iskazan u novcu, vremenu i složenosti posla.

Corporate Governance / Korporativno upravljanje – skup pravila i postupka koji se odnose na način na koji tvrtke djeluju i na način na koji se reguliraju.

Certified Compliance and Ethics Professional (CCEP) / Certificirani stručnjak za usklađenost i etiku – osoba koja posjeduje odgovarajuće znanje i stručnost za provođenje usklađenosti u tvrtki te promiče organizacijski integritet kroz pravilan i učinkovit program usklađenosti.

Compliance Validation / – Potvrda usklađenosti – postupak utvrđivanja uspješnosti provođenja plana usklađenosti.

Ethical culutre / Kultura etičnosti – uključuje vrijednosti i uvjerenja u ponašanju.

Fraud / Prevara – namjerno laganje ili varanje drugih s ciljem stjecanja dobiti ili interesa za što nemate pravo.

Governance / Upravljanje – skup postupaka i radnji koje daju ovlast za donošenje odluka i kontrolu nad tvrtkom.

Governance, Risk and Compliance (GRC) / Upravljanje, rizik i usklađenost – kombinacija navedenih područja unutar tvrtke koji su se razvili zbog međusobne ovisnosti.

Internal control / Unutarnja kontrola – skup postupaka i radnji koja se uspostavlja unutar tvrtke radi povećanja njezine vrijednosti i minimiziranje rizika.

Regulatory Compliance / Regulatorna ili Zakonska usklađenost – pridržavanje zakonskih propisa koji su relevantni za poslovanje tvrtke. Kršenje takvih propisa rezultira zakonskom kaznom, uključujući i novčanu kaznu.

Risk Assessment / Procjena rizika – postupa identificiranja varijabli koje mogu negativno utjecati na uredno poslovanje tvrtke.

Risk Exposure / Izloženost riziku – predstavlja kvantificirani potencijal gubitak u poslovanju, izračunava se množenjem vjerojatnosti da će se događaj desiti s potencijalnim gubicima.  

Transparency / Transparentnost – u upravljačkom smislu jest iskrenost i otvorenost, obično se smatra nosiocem uspješnog korporativnog upravljanja.

Whistleblower / Zviždač ili prijavitelj nepravilnosti – osoba koja otkriva i/ili prijavljuje nezakonite radnje tvrtke u kojoj je zaposlen.

izvor:www.ivangazic.eu