STATUT HRVATSKE UDRUGE ZA USKLAĐENOST POSLOVANJA

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17 i 98/19) na osnivačkoj sjednici skupštine Hrvatske udruge za usklađenost poslovanja, održanoj 8. lipnja 2021., godine donesen je

STATUT HRVATSKE UDRUGE ZA USKLAĐENOST POSLOVANJA

I.              OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje naziv udruge, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku, skraćeni naziv na stranom jeziku; sjedište udruge; teritorij djelovanja udruge; zastupanje; znak udruge i njegov izgled, izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za Hrvatsku udrugu za usklađenost u poslovanju.

Hrvatska udruga za usklađenost poslovanja (dalje u tekstu: HUZUP ili Udruga) osnovana je radi promicanja i unapređenja usklađenosti poslovanja i u poslovanju, rješavanja pitanja od zajedničkog interesa za struku te okupljanja i zbližavanja stručnjaka koji se bave etikom i usklađenošću poslovanja. Udruga djeluje na cijelom području Republike Hrvatske, pridržavajući se odredaba odgovarajućih, primjenjivih pozitivnih propisa.

Naziv Udruge je: Hrvatska udruga za usklađenost poslovanja, a skraćeni naziv HUZUP, engleski: Croatian Compliance Association, skraćeni engleski naziv: CCA.

Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta Udruge donosi Predsjedništvo.

Članak 2.

Hrvatska udruga za usklađenost poslovanja, samostalna je nepolitička organizacija koja djeluje u skladu sa Zakonom o udrugama (dalje u tekstu: Zakon).

Udrugu čine njezini članovi: stručnjaci i poslovni ljudi aktivni na području usklađenosti poslovanja i druge fizičke i pravne osobe koje ovaj Statut prihvaćaju kao temelj svoga učlanjenja, a svojom aktivnošću daju doprinos ugledu Udruge, njezinoj afirmaciji i afirmaciji struke općenito.

Udruga prihvaća i učlanjenje pravnih osoba: znanstvenih i obrazovnih ustanova, instituta, strukovnih i trgovačkih društava (svih oblika vlasništva).

Pravne osobe u smislu prethodnog stavka učlanjuju se u Udrugu u svojstvu redovnog člana ili člana pokrovitelja, odnosno podupiratelja. Pravne osobe kao pokrovitelji, odnosno podupiratelji nemaju pravo glasa.

Strane pravne osobe koje poslovno djeluju ili imaju namjeru djelovati u Republici Hrvatskoj, mogu također postati članom Udruge.

Članak 3.

Udruga ima svojstvo pravne osobe, s pravima, obvezama i odgovornostima koje proizlaze iz zakona i ovog Statuta. Udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pri mjerodavnom tijelu državne uprave, a temelj za registraciju je ovaj Statut.

Udruga je neprofitna organizacija te se ne osniva sa svrhom stjecanja dobiti, ali može obavljati djelatnosti kojima se ostvaruje dobit ako se istima ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom.

Ako u obavljanju djelatnosti Udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, višak će se sukladno Statutu Udruge iskoristiti samo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih Statutom i Zakonom o udrugama.

Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge uređena je odredbama ovoga Statuta.

Logotip odnosno znak Udruge sastoji se od crvenog slova H i U, sivih slova ZUP te punog naziva Udruge ispisanog crvenim tiskanim slovima na hrvatskom i engleskom jeziku oko logotipa.

Izgled pečata Udruge okruglog je oblika: na njemu su istaknuti puni i skraćeni naziv Udruge. Promjer pečata je 24 mm.

Članak 4.

Temeljni akt kojim su određeni ciljevi i organizacija Udruge jest Statut, prihvaćen na Skupštini. Izmjene Statuta donose se također na Skupštini. Statut i njegove izmjene prihvaćeni su ako za njih glasuje najmanje natpolovičan broj svih, na zasjedanju Skupštine nazočnih članova Skupštine.

Prijedlozi za izmjene Statuta mogu se između dva zasjedanja Skupštine podnijeti pisanim putem Predsjedniku i dopredsjednicima, koji su ih dužni iznijeti pred Skupštinu radi odluke na sljedećoj sjednici.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjedništvo Udruge.

II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 5.

Ciljevi Udruge su:

 • poticanje razvoja etike i usklađenosti poslovanja u svim industrijama,
 • podizanje razine znanja i svijesti o važnosti etike i usklađenosti poslovanja,
 • promicanje i razvijanje ugleda stručnjaka koji se bave etikom i usklađenosti poslovanja,
 • promicanje i unapređenje stručnog usavršavanja i suradnje stručnjaka za etiku i usklađenost
 • promicanje i zaštita ljudskih prava,
 • razvojna suradnja u zemlji i inozemstvu
 • razvoj vještina i alata koji pomažu osobama koje se bave usklađenosti i etikom poslovanja
 • djelotvorno povezivanje prakse i obrazovanja na području usklađenosti poslovanja.

Područja djelovanja su:

 • ljudska prava,
 • međunarodna suradnja,
 • obrazovanje, znanost i istraživanje.

Djelatnosti kojima Udruga ostvaruje ciljeve su:

 • edukacija i stručno usavršavanje članova stručnjaka koji se bave etikom i usklađenosti poslovanja,
 • suradnja stručnjaka za etiku i usklađenost razmjenom iskustava i informacija,
 • davanje stručnih mišljenja,
 • organizacija stručnih događanja i skupova,
 • izdavanje dokumenata, priručnika i alata za usklađenost i etiku poslovanja,
 • suradnja s raznim državnim i gospodarskim i znanstvenim institucijama, drugim udrugama koje se bave etikom i usklađenošću poslovanja te društvima u kojima se rješavaju pitanja etike i usklađenosti poslovanja,
 • suradnja s odgovarajućim pravnim osobama i obrazovnim ustanovama.

Članak 6.

Radi međunarodne afirmacije i korištenja stranih iskustava, kao i radi održavanja kontakata sa srodnim organizacijama u inozemstvu, Udruga se odlukom Skupštine Udruge može povezati i s drugim srodnim domaćim i međunarodnim organizacijama koje se bave etikom i usklađenošću poslovanja.

Članak 7.

U međunarodnim organizacijama Udruga će koristiti naziv na engleskom jeziku: “Croatian Compliance Association” „CCA“ i taj je naziv, uz naziv na hrvatskom jeziku, upisan u Registar udruga Republike Hrvatske.

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 8.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno. Članovi Udruge mogu biti redoviti, pokrovitelji ili podupiratelji te počasni članovi. Udruga vodi popis svojih članova u elektroničkom obliku, a isti sadrži: osobno ime odnosno naziv, OIB, datum rođenja, datum pristupanja Udruzi, kategoriju članstva i datum prestanka članstva u Udruzi. Članom Udruge se postaje upisom u popis članova Udruge koji vodi član Predsjedništva kojeg za to ovlasti Predsjedništvo.

Članovi upravljaju Udrugom na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog načina očitovanja svoje volje sukladno odredbama ovog Statuta.

Udruga obrađuje osobne podatke članova koji su obvezni u skladu sa Zakonom o udrugama. Prilikom učlanjivanja od člana ili predstavnika člana bit će zatražena e-mail adresa kako bi član bio pravovremeno obaviješten o događanjima Udruge.

Popis članova se objavljuje na internetskoj stranici Udruge. Ako pojedini član ne želi biti objavljen na internetskoj stranici Udruge, dužan je pisanim putem obavijestiti o tome Udrugu.

Predsjedništvo Udruge, zadržava pravo odbiti pojedini zahtjev za članstvom te isključiti postojećeg člana koji na bilo koji način može naštetiti samoj Udruzi ili njezinom Ugledu.

Članak 9.

Redovitim članom može postati fizička osoba koja ima poslovnu sposobnost i pravna osoba, koja želi aktivno sudjelovati u radu Udruge, te ovaj Statut prihvaća kao temelj svog učlanjenja, a temeljem podnesenog pisanog zahtjeva (može i elektronički) za učlanjenjem.

Iznos članarine za članove iz stavka 1. određuje odlukom Predsjedništvo Udruge, na temelju financijskog proračuna za određeno razdoblje.

Članak 10.

Članom pokroviteljem/podupirateljem, može postati svako trgovačko društvo, znanstvena ili obrazovna ustanova te strukovna organizacija ili druga pravna osoba koja nalazi svoj interes u programu Udruge i sudjelovanju u njezinu radu kroz pokroviteljstvo ili podupiranje materijalno, financijski ili na drugi prikladan način.

Sudjelovanje u radu Udruge pokrovitelji/podupiratelji ostvaruju preko svojih stalnih predstavnika (zastupnika).

Članak 11.

Počasni su članovi pravne ili fizičke osobe kojima Udruga dodjeljuje takav status zbog izuzetnih zasluga u promicanju struke i ostvarivanju ideja, ciljeva i djelatnosti Udruge.

O imenovanju počasnih članova odlučuje Skupština. Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

Članak 12.

Redoviti članovi Udruge imaju prava i obveze:

 • raditi na jačanju i čuvanju ugleda Udruge,
 • sudjelovati u aktivnostima Udruge,
 • izvršavati preuzete obveze,
 • poštovati Statut i druge akte Udruge,
 • birati tijela Udruge,
 • biti birani u tijela i radne skupine Udruge,
 • predstavljati Udrugu u nacionalnim i međunarodnim tijelima,
 • redovito plaćati članarinu,
 • poštovati interne akte/etički kodeks Udruge.

Članovi pokrovitelji/podupiratelji imaju prava i obveze:

 • imenovati svoje predstavnike ili opunomoćenike u radna tijela Udruge,
 • pokrovitelji imaju pravo predlagati, birati i biti birani u tijela Udruge,
 • podupiratelji mogu predlagati i birati, ali ne mogu biti birani u tijela Udruge,
 • poštovati Statut i druge akte Udruge,
 • blisko surađivati s Udrugom i pomagati u njezinim aktivnostima,
 • redovito podmirivati financijske obveze prema Udruzi.

Članak 13.

Prestanak članstva u Udruzi nastupa:

 • istupanjem po vlastitoj želji,
 • isključenjem zbog nepoštovanja Statuta, pravilnika i dogovora (disciplinska mjera),
 • neplaćanjem članarine,
 • smrću, odnosno gubitkom poslovne sposobnosti
 • prestankom pravne osobe.

Odluku o prestanku članstva isključenjem donosi Predsjedništvo Udruge. Odluka Predsjedništva mora biti u pisanom obliku, obrazložena i dostavljena članu poštom ili elektroničkim putem. Žalba na odluku Predsjedništva Udruge podnosi se skupštini Udruge u roku od 15 dana od dana primitka odluke, koja potom u roku od 30 dana donosi konačnu odluku o prestanku članstva.

Odluku o prestanku članstva zbog neplaćanja članarine donosi Predsjedništvo Udruge. Na ovu odluku nema prava žalbe.

IV.           TIJELA UDRUGE

Članak 14.

Tijela Udruge jesu:

 • Skupština,
 • predsjednik
 • dopredsjednici
 • Predsjedništvo.

Udruga može imati i svoja radna tijela nužna za učinkovito djelovanje Udruge. Njih osnivaju prema potrebi predsjednik i dopredsjednici. Na čelu ovakvih radnih tijela su dopredsjednici, a njihov rad koordinira predsjednik, koji o tome izvješćuje Skupštinu.

Udruga bira jednog (1) predsjednika i četiri (4) dopredsjednika.

SKUPŠTINA

Članak 15.

Skupština je vrhovno tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine svi redoviti članovi fizičke osobe i po jedan predstavnik svake pravne osobe člana pokrovitelja/podupiratelja.

Redovita skupština Udruge održava se minimalno jedanput svake godine te na njoj tijela Udruge podnose članstvu izvješća o radu i financijskom poslovanju, kao i plan rada za sljedeće razdoblje. Na redovitoj skupštini raspravljaju se i rješavaju te donose odluke o svim drugim pitanjima iz ovlasti Skupštine.

Odluke se donose javnim izjašnjavanjem većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Izborna skupština održava se svake četvrte godine, koliko traje mandat tijelima Udruge. Na njoj se izabiru članovi tijela koja će voditi Udrugu tijekom iduće četiri godine, a daje se razrješnica dosadašnjima.

Skupštini predsjedava predsjednik Udruge.

Listu kandidata za tijela Udruge Izbornoj skupštini predlaže aktualno Predsjedništvo. Predloženu listu kandidata Izborna skupština može prihvatiti u cijelosti ili odbaciti. Takvu listu kandidata Skupština prihvaća javnim izjašnjavanjem, većinom glasova nazočnih članova Skupštine. Izbori za članove tijela su tajni, a izabrani su oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova po pojedinim djelatnostima.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanje sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži Predsjedništvo ili najmanje 1/3 članova Skupštine. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijela Udruge Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili 3 člana Skupštine, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 16.

Skupština punopravno odlučuje ako je sjednici nazočna najmanje trećina članova Skupštine. Nazočnost na skupštini može biti i putem elektroničkog medija, na kojem se bilježi prisutnost člana i glas pojedinog člana. Ako sjednici nije nazočna trećina članova, početak sjednice se odgađa za 15 min, nakon čega će sjednica započeti bez obzira na broj nazočnih. Odluke su punovažne ako za njih glasuje natpolovičan broj nazočnih članova, ako Statutom nije predviđeno drugačije. Održavanje Redovite skupštine istodobno s bilo kojim drugim od navedenih zasjedanja (izvanrednim, izbornim ili svečanim) nije u suprotnosti s ovim Statutom ako je najavljeno s navedenim dnevnim redom u pozivu za održavanje Skupštine te ako takav dnevni red Skupština prihvati na početku zasjedanja.

Sjednica Skupštine može se održati i online, putem elektroničkih sustava i rješenja, ako to zahtijevaju izvanredne okolnosti.

O radu sjednica Skupštine se vodi zapisnik koji se trajno čuva u arhivi.

Članak 17.

Ovlasti Skupštine:

 • donosi Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava dužnosti predsjednika, dopredsjednike,
 • bira i razrješava članove Predsjedništva,
 • usvaja program rada Udruge za određeno razdoblje,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće o poslovanju za prethodnu godinu,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja,
 • dodjeljuje počasna priznanja i nagrade zaslužnim članovima,
 • raspravlja o prijedlozima i inicijativama članova,
 • donosi odluku o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge.
 • raspravlja i odlučuje o drugim pitanjima važnima za rad Udruge

PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNICI

Članak 18.

Udruga ima predsjednika i četiri dopredsjednika. Predsjednika i dopredsjednike bira Skupština na prijedlog članova Skupštine.

Mandat predsjednika i dopredsjednika traje četiri godine. Nakon isteka mandata od četiri godine predsjednik i dopredsjednici mogu u novome mandatu biti ponovo kandidirani bilo za predsjednika ili za dopredsjednike. Nitko ne može biti biran više od dva puta za predsjednika Udruge. Predsjednik i dopredsjednici kojima je istekao mandat mogu ostati počasni članovi bez prava glasa tijekom sljedećeg mandata.

Predsjednik predstavlja i zastupa Udrugu samostalno, a dopredsjednici (po dva dopredsjednika zajedno), predstavljaju i zastupaju Udrugu zajednički. Predsjednik potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština, brine se za izvršavanje odluka i poštovanje odredaba Statuta te obavlja druge poslove i zadatke na osnovi ovlaštenja Skupštine ili Statuta.

Osobe ovlaštene za zastupanje su odgovorne za financijsko poslovanje Udruge te usmjeravaju, odobravaju i nadziru trošenje sredstava u skladu s financijskim planom koji odobrava Skupština. Odgovorne su i za zakonitost poslovanja.

Skupština može na predsjednikov prijedlog jednog od dopredsjednika imenovati za zamjenika predsjednika te odrediti njegove kompetencije.

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 20.

Predsjedništvo čine predsjednik i dopredsjednici.

Predsjedništvo:

 • utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna
 • utvrđuje prijedlog plana rada i financijskog plana i brine za njihovu provedbu
 • upravlja imovinom udruge
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta udruge
 • provodi disciplinski postupak i izriče disciplinske mjere
 • imenuje povjerenstvo za rješavanje sporova i sukoba interesa te druga radna tijela udruge
 • obavlja i druge poslove sukladno odlukama Skupštine.

Sjednice Predsjedništva Udruge saziva Predsjednik.

Predsjedništvo donosi odluke većinom glasova svojih članova.

Sjednica Predsjedništva može se održati i online, putem elektroničkih sustava i rješenja, ako to zahtijevaju izvanredne okolnosti ili hitnost donošenja odluka, a o čemu se sastavlja Zapisnik.

Članak 21.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština/ Predsjednik ili Predsjedništvo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela Udruge. Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.

Članak 22.

Za obavljanje stručnih poslova navedenih u članku 4., stavak 1., kao i drugih zadataka na temelju zahtjeva i interesa članova pokrovitelja ili podupiratelja, odnosno redovitih članova, osnivaju se stručna tijela sastavljena od zainteresiranih stručnjaka i zastupnika pravnih osoba, sa zadatkom da sastave program rada, odrede rokove i izrade izvješća, elaborate, pravilnike ili sl. u kojima će dati analizu konkretnih problema, mišljenje o problematici, prijedloge za rješenje i dr., potkrijepljene stručnim argumentima. Voditelj stručnog tijela predložit će Predsjedniku svog zamjenika, sastav stručnog tijela te način i program njegova rada. Rad na rješavanju takvih zadataka dobrovoljan je i, osim iznimno, nije honoriran. Rad stručnog tijela bit će prezentiran na stručnom savjetovanju i objavljen u stručnoj periodici. Uz članove stručnog tijela, koje je odabrao voditelj, u radu može sudjelovati i svaki redoviti član ili predstavnik pravne osobe koji za taj rad izrazi interes. Za koordinaciju rada više srodnih stručnih tijela Predsjedništvo imenuje jednoga svog člana kao koordinatora.

Stručna tijela mogu biti stalna, ovisno o dugotrajnosti rješavanja određene problematike, odnosno njezinoj stalnoj aktualnosti, ili ad hoc izabrana za zadatke čije rješenje ne zahtijeva dugotrajnost, odnosno s rješenjem im prestaje aktualnost. Stručna tijela mogu samostalno osnivati svoje podgrupe i davati im zadatke. U tom slučaju između članova stručnog tijela izabrat će se voditelj i zamjenici voditelja podgrupe. Ova stručna tijela nisu ustrojstvene jedinice.

Članak 23.

Kad u obavljanju djelatnosti Udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se može iskoristiti samo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Udruge i ciljeva utvrđenih ovim Statutom i Zakonom o udrugama.

Članak 24.

Putem raznih oblika organiziranih susreta: skupština, stručnih skupova, simpozija, sastanaka, okruglih stolova i dr. Udruga prezentira članovima i javnosti uspješnost svoga rada, omogućuje javnu prezentaciju stručnih radova, omogućuje okupljanje i međusobno upoznavanje članova te gaji duh zajedništva i jedinstvo interesa u području Usklađenosti u poslovanju. Svi stručni skupovi HUZUP otvoreni su za javnost.

V.          FINANCIRANJE I ČLANARINA

Članak 25.

Troškove organizacije i poslovanja Udruga pokriva iz članarina, donacija te iz prihoda ostvarenih obavljanjem djelatnosti Udruge navedenih u ovom Statutu.

Na temelju okvirnog plana poslovanja za sljedeće razdoblje Predsjedništvo sastavlja prijedlog financijskog plana, prema kojem se određuje visina članarine članova, ostalih prihoda i rashoda.

Prijedlog financijskog plana raspravlja i usvaja Skupština.

Članarina se plaća za tekuću kalendarsku godinu i vrijedi godinu dana od dana učlanjenja.

Članak 26.

Udruga kao pravna osoba ima svoj transakcijski račun IBAN i samostalno raspolaže sredstvima i imovinom. Materijalno-financijsko poslovanje vodi se u skladu s propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija i drugim zakonskim odredbama, kojima je to regulirano. Za sastavljanje financijskih izvješća Udruga će angažirati profesionalni knjigovodstveni servis.

Udruga može izdavati  svoj časopis u elektroničkom obliku u kojem izvješćuje članstvo o svom radu, informira o događajima iz struke, objavljuje stručne radove te druge sadržaje važne za članstvo.

Časopis Udruge je javno glasilo. Suradnja u časopisu u načelu je dobrovoljna, ali veoma vrijedni stručni radovi mogu biti honorirani. Također se mogu honorirati i tehnički poslovi nužni za postizanje kvalitetne razine časopisa. Časopis će objavljivati i komercijalne oglase uz naknadu. Časopis je besplatan i dostupan svakom registriranom članu Udruge, obrazovnim institucijama, knjižnicama i dr. Glavni i odgovorni urednik je predsjednik Udruge.

Udruga može imati svoj newsletter s novostima koje šalje članovima, podupirateljima i zainteresiranim osobama. Također, Udruga može koristiti neko od elektroničkih rješenja za direktnu komunikaciju s članovima.

Svaki član i svaka osoba koja ne želi primati poruke od Udruge ima pravo zatražiti brisanje iz liste primatelja, pri čemu će biti obaviještena o novostima na drugi odgovarajući način (npr. poštom).

VI.            NAGRADE

Članak 27.

Radi unapređenja znanstvenih, stručnih i poslovnih aktivnosti na području etike i usklađenost poslovanja Udruga može dodijeliti „Priznanje i nagradu“ za originalni znanstveni, stručni ili/i poslovni doprinos razvoju usklađenosti poslovanja. Uvjeti dodjele i vrste ovih nagrada odrediti će se odlukom Skupštine.

VII.         RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA U UDRUZI

Članak 28.

Udruga će sve sporove nastojati rješavati mirnim putem. Predsjedništvo je nadležno za mirno rješavanje sporova, a može se ugovoriti i putem ugovora mirno rješavanje sporova putem vanjskog medijatora i nadležnog tijela.

Član Udruge može biti član i drugih udruga.

Udruga će posebnu pozornost posvetiti potencijalnom sukobu interesa koji se mogu pojaviti u Udruzi, s naglaskom na:

 • razdvajanje nadležnosti pojedinih funkcija,
 • izbjegavanje sukoba interesa kod izdvajanja poslova,
 • uspostavljanje odvojenih linija izvještavanja direktno i putem odbora,

Član Udruge može Predsjedništvu podnijeti zahtjev za rješavanje sukoba interesa i sporova između članova. Po primitku zahtjeva Predsjedništvo će, u roku od 30 dana, imenovati Povjerenstvo za rješavanje sukoba interesa koje će donijeti konačnu odluku o eventualnom sukobu interesa.

     VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 29.

Razlozi za prestanak djelovanja Udruge jesu:.

 • kada skupština Udruge donese odluku o prestanku rada Udruge,
 • kada protekne dvostruko više vremena od vremena predviđenog Statutom za održavanje redovite sjednice skupštine Udruge, a ona nije održana,
 • na zahtjev člana ako je broj članova Udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje Udruge, a ovlašteno tijelo Udruge u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijmu novih članova
 • drugi slučajevi utvrđeni Zakonom.

Prestankom postojanja Udruge imovina se raspoređuje sukladno odredbama Zakona o udrugama.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština. Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

Postupak likvidacije se provodi sukladno odredbama Zakona o udrugama.

     IX. ZAVRŠNA ODREDBE

Članak 30.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.