Nove obveze pružatelja usluga povezanih s virtualnom imovinom sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

1.siječnja 2023. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine 151/22, dalje: ZID) koji, osim što uvodi strože standarde u provođenju mjeri, radnji i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma za sve obveznike (primjerice, niži limit za provođenje dubinske analize kod povremenih transakcija), posebno adresira obveznike koji kao profesionalnu djelatnost obavljaju djelatnost povezanu s virtualnom imovinom (tzv. Crypto Asset Service Provider – CASP).

CASP-ovi su kao obveznici primjene mjera za SPNFT prepoznati već u izmjenama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (dalje: ZSPNFT) iz 2019. godine, koje su stupile na snagu 1.1.2020.g. (kao posljedica donošenja 5. AML direktive), te su stavljeni pod nadzor HANFA-e, no u pogledu obveza provođenja radnji, mjeri i postupaka, nisu tretirani drugačije od ostalih obveznika.

ZID ZSPNFT donosi potpuno novo uređenje, potaknut preporukama (možemo reći i kritikama) Odbora stručnjaka Vijeća Europe MONEYVAL iz Izvješća o 5. krugu evaluacije Republike Hrvatske iz prosinca 2021.g., koji je utvrdio kako u Hrvatskoj ne postoji normativni okvir za registraciju (ili licenciranje) i nadzor CASP-ova kao i da postojeći normativni okvir ne adresira sve djelatnosti povezane s virtualnom imovinom. Posebno uređenje opsega djelatnosti, registriranja i nadzora CASP-ova mahom je već prisutno u većini država članica, koje su u svojim nacionalnim zakonima više manje uredile ova pitanja, makar u okviru propisa o SPNFT.

Tako je ZID-om prvenstveno proširen krug obveznika koji su CASP-ovi, dodavanjem stavka 19. u članak 9. ZSPNFT, kojim su kao djelatnosti povezane s virtualnom imovinom sada definirane:

  1. skrbništvo i upravljanje virtualnom imovinom u ime trećih strana
  2. upravljanje platformom za trgovanje virtualnom imovinom
  3. razmjena virtualne imovine za fiducijarnu valutu koja je zakonsko sredstvo plaćanja
  4. razmjena virtualne imovine za drugu virtualnu imovinu
  5. izvršavanje naloga za virtualnu imovinu u ime trećih strana
  6. usluge provedbe ponude odnosno prodaje virtualne imovine
  7. zaprimanje i prijenos naloga za virtualnu imovinu u ime trećih strana
  8. savjetovanje o virtualnoj imovini.

Ovakva diferencijacija djelatnosti (pojedinačno pobliže definirane u točkama 51. do 57. članka 4. ZSPNFT) nije ideja našeg zakonodavca već je preuzeta iz preporuka FATF-a (Financial Action Task Force), konkretno „Updated Guidance for a Risk Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Provider“ , te također sadržana i u prijedlogu Uredbe o tržištu kripto imovine („Markets in Crypto- Assets Regulation“, MiCA), koja bi kada stupi na snagu trebala predstavljati jedinstveni normativni okvir za CASP-ove u EU.

Nadalje, ZID člankom 4. uvodi proceduru registriranja subjekta koji namjerava obavljati neku od gore navedenih djelatnosti. Do 1.1.2023.g. CASP-ovi su bili obvezni samo obavijestiti nadležno tijelo (HANFA) o tome da se bave djelatnošću pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i/ili pružanja skrbničke usluge novčanika, te ih je HANFA svrstavala na popis koji je javno objavljen (https://www.hanfa.hr/upozorenja-hanfe/virtualne-valute/).

Sada je uveden proces formalne registracije, pri kojem CASP-ovi moraju ispuniti određene uvjete da bi bili upisani u Registar pružatelja usluga virtualne imovine, a djelatnost(i) ne mogu upisati u sudski odnosno obrtni registar bez prilaganja dokaza o upisu u registar pri HANFA-i. Tako primjerice stvarni vlasnici i uprava, njihovi suradnici te ako je primjenjivo i članovi nadzornog odbora ili upravnog odbora moraju zadovoljiti kriterij „dobrog ugleda“ (tzv. „fit and proper“ procedura), što je uvedeno po uzoru na norme koje se odnose na pružatelje financijskih usluga, i pri čemu je HANFA-i dana široka ovlast u procjeni dobrog ugleda budući su okolnosti koje mogu dovesti u sumnju dobar ugled osobe nomotehnički neprecizno određene (što otvara pitanje koliku pravnu sigurnost norma pruža).

HANFA ima ovlast odbiti zahtjev za upis u registar te također i brisati subjekt iz registra. Također, uveden je i kriterij rezidentnosti (uprava CASP-a mora voditi poslove s područja RH), koji je isključen jedino za subjekte iz drugih država članica koji su u svojoj matičnoj državi već ishodili odgovarajuću registraciju/licencu. Postupak upisa još uvijek nije u potpunosti razrađen budući je HANFA dužna donijeti pravilnik kojim će isti urediti do najkasnije 1.7.2023., no ZID propisuje da je postupak upisa upravni postupak (bez normiranja posebnih rokova u kojima je HANFA dužna odlučiti o zahtjevu CASP-a).

Konačno, ZID izdvaja CASP-ove od drugih obveznika definirajući znatno niži prag za provođenje dubinske analize stranke prilikom povremene transakcije (članak 9., kojim se mijenja članak 16. stavak 2. ZSPNFT). Tako sada CASP-vi dubinsku analizu moraju provoditi pri svakoj povremenoj transakciji u vrijednosti od 1.000,00 eura i većoj te pri svakoj povremenoj transakciji koja predstavlja prijenos virtualne imovine u vrijednosti od 1.000,00 eura i većoj. Ova izmjena zasigurno je u praksi najviše utjecala na opseg radnji za SPNFT koji CASP-ovi provode, jer je povećala broj transakcija koje podliježu dubinskoj analizi.

Za istaknuti je i kako ZID obvezuje CASP-ove dostavljati HANFA-i godišnji plan rada za tekuću godinu i izvještaj o radu za prethodnu godinu u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma najkasnije do 30. lipnja tekuće godine (članak 67. stavak 2.), što predstavlja reguliranje nadzora rada CASP-ova.

Prijelazne i završne odredbe ZID-a obvezuju postojeće CASP-ove, koji pružaju usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i/ili skrbničke usluge novčanika (sukladno ZSPNFT/20) da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu pravilnika kojim HANFA uređuje postupak upisa, u odnosu na djelatnosti skrbništva i upravljanja virtualnom imovinom u ime trećih strana, upravljanja platformom za trgovanje virtualnom imovinom i razmjene virtualne imovine za fiducijarnu valutu podnesu zahtjev HANFA- i za upis u Registar pružatelja usluga virtualne imovine.

Jednak rok dan je i CASP-ovima koji ove tri djelatnosti počnu obavljati nakon stupanja ZID na snagu, no nije jasno kakav je njihov status u međuvremenu (osim što im je dozvoljeno upisati djelatnosti u registar. Za CASP-ove koji obavljaju djelatnosti razmjene virtualne imovine za drugu virtualnu imovinu, izvršavanje naloga za virtualnu imovinu u ime trećih strana, usluge provedbe ponude odnosno prodaje virtualne imovine, zaprimanje i prijenos naloga za virtualnu imovinu u ime trećih strana te savjetovanje o virtualnoj imovini, obveza je uskladiti se sa ZID u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu pravilnika.

Autor: Morana Vukić Perak, dipl.iur; pravnik u društvu ELECTROCOIN d.o.o.